Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku

Čivava​ ​a​ ​menší​ ​plemena​ ​z.s. Stanovy​ ​spolku

 

Název​ ​a​ ​sídlo

I. Čivava a menší plemena z.s. ​(dále jen “spolek”), IČ: 062 93 662​, má své sídlo v Praze na adrese:​ ​Štúrova​ ​1284/20,​ ​142​ ​00​ ​Praha​ ​4-Krč. Čl.​

​II Účinnost 1. Tyto stanovy jsou platné v plném rozsahu od svého schválení 1. srpna 2017 a nahrazují plně stanovy přijaté dne 19. června 2017. Čl.​

​III Účel​ ​spolku 1. Hlavní činnost spolku je zaměřena na ochranu psů, zejména čivav a dalších menších plemen, zachraňování těchto psů z nevhodných chovatelských podmínek, jakož i šíření všeobecné osvěty proti týrání psů a jiných zvířat. 2. Svou činností spolek naplňuje statut veřejně prospěšné společnosti. Čl.​

​IV Činnost​ ​spolku 1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku popsaného v čl. III, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména: 1.1. zprostředkování adopce psů, 1.2. zprostředkování kontaktu mezi útulky a chovateli, 1.3. organizace výletů, srazů a jiných akcí pro členy spolku a veřejnost se zájmem o problematiku chovu čivav a jiných drobných plemen, 1.4. sdružuje majitele a chovatele čivav případně jiných menších plemen. 2. Spolek může vyvíjet hospodářskou činnost jako činnost vedlejší, směřující k podpoře hlavní činnosti spolku. 3. Spolek může vstupovat do právnických osob, či je zakládat.

​V Členství​ ​ve​ ​spolku 1. Členem spolku může být svéprávná fyzická osoba starší 18 let. 2. Členem spolku může být fyzická osoba. 3. Členství ve spolku může být: 3.1. Řádné, 3.2. Čestné, 3.3. Volné. IČ: 062 93 662 Sídlo: Štúrova 1284/20, 142 00 Praha 4-Krč Stránka 1​ z 6 Čivava​ ​a​ ​menší​ ​plemena​ ​z.s. Stanovy​ ​spolku

​VI Řádné​ ​členství 1. Řádné členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky Správní radou. 2. O přijetí rozhoduje Správní rada na svém nejbližším řádném zasedání. 3. Členství vzniká dnem přijetí Správní radou za Řádného člena. 4. Dokladem o Řádném členství je Průkaz Řádného člena vystavený Správní radou. 5. Řádný člen má právo: 5.1. podílet se na praktické činnosti spolku, 5.2. účastnit se Valné hromady, 5.3. volit orgány spolku, 5.4. být volen do orgánů spolku, 5.5. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku. 6. Řádný člen má povinnost: 6.1. dodržovat stanovy spolku, 6.2. plnit usnesení orgánů spolku, 6.3. aktivně hájit zájmy spolku, 6.4. dodržovat vnitřní dohody, 6.5. nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 6.6. aktivně a pravidelně se účastnit Valné hromady. 7. Řádné členství zaniká: 7.1. doručením písemného oznámení o vystoupení ze spolku, 7.2. zánikem právnické osoby, 7.3. zánikem spolku, 7.4. vyloučením člena Správní radou, 8. Seznam Řádných členů je neveřejný a je přístupný pouze na základě písemné žádosti. 8.1. O vyhovění žádosti o výpis ze seznamu Řádných členů rozhoduje Správní rada na svém nejbližším zasedání. 8.2. Úpravy v seznamu Řádných členů provádí Správní radou pověřená osoba: 8.2.1. při vzniku Řádného členství, 8.2.2. při zániku Řádného členství, 8.2.3. při změně podstatných údajů. ​ ​

VII Čestné​ ​členství 1. Čestné členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky Správní radou, případně Správní radou pověřenými Řádnými členy. 2. Členství vzniká dnem přijetí Správní radou nebo pověřeným Řádným členem za Čestného člena. 3. Dokladem o Čestném členství je Průkaz Čestného člena vystavený Správní radou nebo pověřeným Řádným členem. 4. Čestný člen má právo: 4.1. podílet se na praktické činnosti spolku, 4.2. účastnit se Valné hromady, 4.3. být volen jako Revizor spolku, 4.4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku. 5. Čestný člen má povinnost: 5.1. dodržovat stanovy spolku, 5.2. plnit usnesení orgánů spolku, IČ: 062 93 662 Sídlo: Štúrova 1284/20, 142 00 Praha 4-Krč Stránka 2​ z 6 Čivava​ ​a​ ​menší​ ​plemena​ ​z.s. Stanovy​ ​spolku 5.3. aktivně hájit zájmy spolku, 5.4. dodržovat vnitřní dohody, 5.5. nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 6. Čestné členství zaniká: 6.1. doručením písemného oznámení o vystoupení ze spolku, 6.2. úmrtím, nebo zánikem právnické osoby, 6.3. zánikem spolku, 6.4. vyloučením člena Správní radou nebo Správní radou pověřeným Řádným členem. 7. Členský příspěvek za čestné členství je určen ve výši 50 Kč za každý kalendářní rok. 8. Seznam Čestných členů je neveřejný a je přístupný pouze na základě písemné žádosti. 8.1. O vyhovění žádosti o výpis ze seznamu Čestných členů rozhoduje Správní rada na svém nejbližším zasedání. 8.2. Úpravy v seznamu Čestných členů provádí Správní radou pověřená osoba: 8.2.1. při vzniku Čestného členství, 8.2.2. při zániku Čestného členství, 8.2.3. při změně podstatných údajů.

 ​VIII Volné​ ​členství 1. Volné členství ve spolku získá automaticky ten, kdo se dostaví do sídla spolku a chce se podílet na činnosti spolku. 2. Volný člen má právo: 2.1. podílet se na praktické činnosti spolku, 2.2. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku. 3. Volný člen má povinnost: 3.1. dodržovat stanovy spolku, 3.2. plnit usnesení orgánů spolku, 3.3. aktivně hájit zájmy spolku, 3.4. dodržovat vnitřní dohody, 3.5. nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 4. Volné členství zaniká: 4.1. rozhodnutím člena, 4.2. úmrtím, nebo zánikem právnické osoby, 4.3. zánikem spolku, 4.4. vyloučením člena Správní radou, Valnou hromadou, Řádným členem nebo Čestným členem. 5. Seznam Volných členů se nevede.

​ ​IX Orgány​ ​spolku 1. Orgány spolku jsou: 1.1. Valná hromada, 1.2. Správní rada, 1.3. Revizor spolku. IČ: 062 93 662 Sídlo: Štúrova 1284/20, 142 00 Praha 4-Krč Stránka 3​ z 6 Čivava​ ​a​ ​menší​ ​plemena​ ​z.s. Stanovy​ ​spolku IČ: 062 93 662 Sídlo: Štúrova 1284/20, 142 00 Praha 4-Krč Stránka 4​ z 6 Čivava​ ​a​ ​menší​ ​plemena​ ​z.s. Stanovy​ ​spolku

​​X Valná​ ​hromada 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze Řádných členů - Valná hromada 2. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 2.1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 2.2. volí a odvolává členy Správní rady, 2.3. schvaluje přihlášky Řádných členů a Čestných členů, 2.4. volí a odvolává Revizora spolku, 2.5. rozhoduje o vyloučení Řádných členů, Čestných členů a Volných členů, 2.6. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 2.7. rozhoduje o zániku spolku, 2.8. rozhoduje o činnosti spolku. 3. Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. 4. Zasedání Valné hromady je svoláváno Správní radou podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 4.1. Správní rada je povinna svolat do jednoho měsíce Valnou hromadu, pokud ji o to požádá písemně alespoň jedna třetina Řádných členů, 4.2. Informaci o konání zasedání Valné hromady spolku zasílá Správní rada písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. 4.3. Součástí informace o konání zasedání Valné hromady je návrh programu zasedání. 4.4. Nejpozději deset dní před konáním zasedání Valné hromady zasílá Správní rada Řádným členům spolku návrhy materiálů, které jsou předmětem programu zasedání Valné hromady. 4.5. Valná hromada může zasedat v mimořádném termínu i při nedodržení bodů 4.2 až 4.4 Čl. X pokud jsou přítomni mimořádného zasedání Valné hromady minimálně dvě třetiny všech Řádných členů a s tímto zasedáním souhlasí. 5. Valná hromada je usnášení schopná, účastní-li se zasedání Valné hromady alespoň polovina Řádných členů. 6. Každý Řádný člen má při hlasování jeden hlas; hlasy jsou si rovny. 7. V případě zastoupení Řádného člena plnou mocí, nesmí zmocněná osoba, zastupovat více Řádných členů. Plná moc nemusí být opatřena úředně ověřenými podpisy. 8. Rozhodnutí o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech Řádných členů spolku. Čl.​ ​XI Správní​ ​rada 1. Správní rada je statutárním orgánem spolku. 2. Správní rada je dvoučlenná. 3. Valná hromada volí předsedu Správní rady. 4. Funkce člena Správní rady vzniká zvolením Valnou hromadou. 5. Kandidáty pro výkon funkce člena Správní rady může navrhnout každý Řádný člen, přičemž každý z těchto návrhů projednává Valná hromada. 6. Funkce člena Správní rady zaniká: 6.1. odstoupením, 6.2. úmrtím, IČ: 062 93 662 Sídlo: Štúrova 1284/20, 142 00 Praha 4-Krč Stránka 5​ z 6 Čivava​ ​a​ ​menší​ ​plemena​ ​z.s. Stanovy​ ​spolku 6.3. odvoláním Valnou hromadou. 7. Správní rada: 7.1. koordinuje činnost spolku, 7.2. svolává Valnou hromadu, 7.3. zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady. 8. Pokud se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu dvaceti měsíců nesejde usnášení schopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Správní rada. 9. Každý člen Správní rady zastupuje spolek navenek a to samostatně. 10. Předseda Správní rady může udělit plnou moc k zastupování spolku další osobě. 11. Předseda Správní rady je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod spolku. 12. Předseda Správní rady připravuje podklady pro jednání Správní rady a Valné hromady. 13. Za spolek se členové Správní rady podepisují tak, že k názvu spolku uvedou svou funkci a připojí vlastnoruční podpis. Čl.​ ​X Revizor​ ​spolku 1. Revizor spolku je volen a odvoláván Valnou hromadou na základě nominace Řádného člena. 2. Revizor spolku dohlíží na činnost Správní rady. 3. Revizor spolku má právo kdykoli nahlédnout do všech dokumentů týkajících se spolku. 4. Revizor spolku podává zprávu o své činnosti vždy při zasedání Valné hromady. .​ ​

XI Závěrečná​ ​ustanovení 1. Tyto stanovy vstupují v platnost na základě schválení Valné hromady dne 1. srpna 2017. 2. Tyto stanovy nahrazují všechny předchozí verze v plném rozsahu. 3. Správnost všech údajů potvrzuje Předseda Správní rady a Revizor spolku svými podpisy. V Praze dne 1. sprna 2017 …………………………………… ……………………………………

Františka Čásarová Čivava a menší plemena z.s. Ing. Jan Čásar Předseda Správní Rady Revizor spolku zodpovědná osoba Miloslav urban

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 7161
Měsíc: 120
Den: 2